REGULAMIN OŚRODKA

REGULAMIN OŚRODKA AMALFI

1. Pacjenci ośrodka Amalfi zobowiązani są do zachowania abstynencji alkoholowej, narkotykowej, lekowej oraz seksualnej;

2. Pacjenci mają obowiązek poddawania się kontroli trzeźwości każdorazowo, gdy poprosi go o to terapeuta dyżurny;

3. Kadra terapeutyczna ma prawo sprawdzić rzeczy osobiste pacjenta, w celu ustalenia na teren ośrodka nie zostały wniesione środki zmieniające świadomość inne niż przepisane przez lekarza. Wszelkie środki tego rodzaju będą rekwirowane;

4. W ośrodku Amalfi obowiązuje zakaz stosowania agresji fizycznej i słownej oraz zakaz zachowań prowokacyjnych;

5. O zakwaterowaniu w poszczególnych pokojach decyduje kadra terapeutyczna ośrodka Amalfi;

6. Pacjenci przestrzegają poniższego planu dnia:

 • 07.00-09.00 – gimnastyka na obiekcie sportowym wg własnych preferencji
 • 09.00 – śniadanie
 • 09.30 – spotkanie organizacyjne pacjentów / społeczność terapeutyczna
 • 10.00 – 13.00 – terapia grupowa
 • 14.00 – obiad
 • 15.00 – 17.00 – terapia grupowa / zajęcia rozwoju osobistego
 • 19.00 – kolacja
 • 23.00 – cisza nocna (pacjenci przebywają w swoich pokojach)

7. Wyroby tytoniowe można palić jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – za złamanie tego punktu pacjent zobowiązany będzie do uiszczenia kary w wysokości 500 PLN;

8. Za uszkodzenie mienia ośrodka lub mienia należącego do innego pacjenta, uczestnik terapii ponosi materialną odpowiedzialność adekwatną do wyrządzonej szkody;

9. W obiekcie ośrodka pacjenci używają obuwia domowego, a na sportowym zmiennego;

10. Podczas zajęć terapeutycznych nie wolno spożywać posiłków, napoje zaś muszą znajdować się w zamykanych butelkach;

11. Podczas zajęć terapeutycznych pacjenci zobowiązani są do pozostawienia telefonów komórkowych w swoich pokojach;

12. Odwiedziny odbywają się jedynie w weekendy, począwszy od soboty po godzinie 15.00 do niedzieli wieczora. Grono odwiedzających ogranicza się tylko do osób najbliższych. O odwiedzinach pacjenci informują terapeutę dyżurnego;

13. Pierwszą przepustkę pacjent może odbyć najwcześniej po dwóch tygodniach pobytu w ośrodku. Plan przepustki musi zostać omówiony z terapeutą prowadzącym pacjenta. Wyjazd na przepustkę oraz powrót z niej muszą być każdorazowo zgłaszane terapeucie dyżurnemu;

14. Po odbyciu pierwszej przepustki pacjent może opuszczać teren ośrodka Amalfi w celach przyjemnościowych (np. zakupy, spacer), ale dopiero po zakończeniu popołudniowych zajęć terapeutycznych, informując o wyjściu i powrocie terapeutę dyżurnego;

15. Pacjenci zobowiązani są do dbania o higienę osobistą i porządek w zamieszkałych przez siebie pokojach;

16. Pacjenci mają obowiązek stosować się do zaleceń terapeutycznych kadry ośrodka Amalfi oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych;

17. Pacjenci korzystają z kuchni jedynie za zgodą pracowników ośrodka;

18. Pacjenci zobowiązani są do pełnienia dyżurów w jadalni ośrodka, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez lidera grupy terapeutycznej. Liderem jest pacjent, który przebywa w ośrodku przynajmniej dwa tygodnie;

19. Obowiązki lidera:

 • prowadzenie porannej gimnastyki dla chętnych
 • informowanie pozostałych pacjentów o kolejnych punktach planu dnia
 • 3 razy w tygodniu, z pomocą jeszcze jednego pacjenta, organizuje zakupy w najbliższym sklepie dla tych uczestników terapii, którzy nie mogą jeszcze opuszczać ośrodka;

20. Obowiązki dyżurnego:

 • przygotowywanie zastawy przynajmniej 15 min przed każdym posiłkiem
 • sprzątanie po posiłkach ze stołu i zmywanie naczyń;

21. Z pralki w ośrodku pacjenci korzystają jednie za zgodą któregoś z pracowników ośrodka i w jego obecności;

22. Za notoryczne łamanie regulaminu ośrodka Amalfi pacjent może zostać usunięty z terapii bez możliwości zwrotu kosztu pobytu.

23. Przy rezerwacji pobytu przez Pacjenta lub osobę działającą w jego imieniu Ośrodek wskazuje cenę wykonania dzieła.

24. Zakwaterowaniu i przyjęciu podlegają wyłącznie Pacjenci, którzy uregulowali bądź w imieniu, których uregulowano pełną należność za wykonywane dzieło, o którym mowa w pkt 23.

25. W przypadku nagłym Ośrodek Amalfi może wyrazić zgodę na przyjęcie Pacjenta bez dokonania wpłaty należności za wykonanie dzieła, pod warunkiem dokonania wpłaty w terminie 2 godzin od przyjęcia Pacjenta.

26. Z uwagi na charakter świadczonych przez Ośrodek usług, ograniczoną liczbę miejsc w Ośrodku, konieczność przygotowania pobytu Pacjenta w Ośrodku, zainteresowanie terapią innych potencjalnych Pacjentów oraz konieczność odmówienia innym potencjalnym Pacjentom z uwagi na dokonaną rezerwację miejsca dla Pacjenta, wpłata, o której mowa w pkt 23 niniejszego Regulaminu nie podlega zwrotowi jeśli do wykonania przez Ośrodek dzieła nie dojdzie z winy Pacjenta.

27. Wykonanie dzieła w krótszym niż ustalono czasie z uwagi na działanie Pacjenta, w tym w szczególności wcześniejsze opuszczenia Ośrodka, złamanie niniejszego Regulaminu skutkujące wydaleniem z Ośrodka, nie upoważnia Pacjenta do żądania zwrotu pozostałej wpłaconej ceny, o której mowa w pkt 23.

28. Dokonanie przez Pacjenta lub w imieniu Pacjenta wpłaty ceny, o której mowa w pkt 23 oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, w szczególności jego pkt 26 i pkt 27.

Scroll to Top