Jak leczyć alkoholika bez jego zgody?

Jak leczyć alkoholika bez jego zgody?

Alkoholizm jest chorobą psychiczną, która często prowadzi do trwałych zmian, wpływając negatywnie na zdrowie psychiczne zarówno osoby uzależnionej, jak i jej bliskich. Nadużywanie alkoholu może skutkować poważnymi uszkodzeniami komórek wątroby oraz przedostawaniem się toksyn do mózgu, co dodatkowo pogarsza kondycję zdrowotną. Interpersonalne warsztaty, dostępne zarówno dla osób zmagających się z nałogiem, jak i ich rodzin, mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów związanych z alkoholizmem.

Jeśli interesuje Cię, na czym polega przymusowa terapia alkoholowa, zachęcamy do wypełnienia naszego formularza online lub kontaktu telefonicznego. Nasi eksperci są gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania i wyjaśnić, jak można skierować osobę uzależnioną na leczenie.

Jak skierować kogoś na leczenie odwykowe?

Choroba alkoholowa, mająca podłoże psychosomatyczne, wymaga zaawansowanego leczenia, wykorzystującego sprawdzone metody terapeutyczne prezentowane pacjentom podczas specjalistycznych turnusów. Najbliżsi osoby uzależnionej często doświadczają destrukcyjnego wpływu nałogu, co w niektórych przypadkach prowadzi ich do podjęcia decyzji o zgłoszeniu alkoholika na przymusowe leczenie odwykowe. Przymusowa terapia alkoholowa regulowana jest przez ustawę z 26 października 1982 roku „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Przymusowe leczenie alkoholika można zainicjować poprzez złożenie wniosku do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgoda na terapię jest wydawana przez sąd rejonowy, który bada przesłanki dotyczące negatywnego wpływu osoby uzależnionej na otoczenie. Aby rozpocząć proces, rodzina musi przedstawić dowody takie jak orzeczenia psychologa, psychiatry, protokoły policji czy rachunki za izbę wytrzeźwień, które potwierdzą konieczność leczenia.

Dodatkowo sąd może odwoływać się do ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która umożliwia kierowanie alkoholika na odwyk, jeśli jego zachowanie wpływa na rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy zawodowej lub zakłócanie spokoju publicznego.

Jak ubezwłasnowolnić i jak zmusić alkoholika do leczenia?

Przekonanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia może być bardzo trudne. Często tacy pacjenci nie zdają sobie sprawy z powagi swojego problemu i jego negatywnego wpływu na życie zawodowe czy rodzinne. W takich sytuacjach rodzina i bliscy powinni podjąć działania, aby osoba uzależniona została skierowana na przymusowe leczenie odwykowe.

Niestety, alkoholizm nie tylko źle wpływa na otoczenie, ale również może przyczyniać się do pogorszenia sytuacji finansowej rodziny. Dopóki nie zostanie wydana decyzja o ubezwłasnowolnieniu, osoba uzależniona zachowuje pełnię praw do zarządzania swoim majątkiem, w tym dostęp do wspólnych kont bankowych i praw własności nieruchomości. Skutecznym rozwiązaniem w ochronie majątku przed ewentualnymi stratami może być złożenie wniosku do sądu okręgowego o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite oraz o przymusowe leczenie alkoholowe.

Leczenie alkoholizmu, ośrodek odwykowy Poznań

Przymusowe leczenie alkoholika – wniosek o częściowe ubezwłasnowolnienie

O częściowe ubezwłasnowolnienie chorego do sądu okręgowego, mogą złożyć wniosek:

  • jeden z małżonków
  • matka lub ojciec chorego
  • dzieci chorego
  • dziadkowie, wnuki
  • prawnuki
  • rodzeństwo chorego
  • przedstawiciel, którego wyznacza ustawa
  • lub prokurator.

W procesie decydowania o częściowym ubezwłasnowolnieniu sąd powołuje biegłego psychiatrę, który ocenia sytuację osoby uzależnionej na podstawie przeprowadzonych rozmów. Jeśli specjalista stwierdzi, że istnieją uzasadnione powody do ubezwłasnowolnienia, prawa osoby uzależnionej zostaną znacznie ograniczone. W takim przypadku alkoholik będzie zobowiązany do przejścia przez przymusowy program odwykowy.

Zgoda na leczenie odwykowe – jak skierować alkoholika na przymusowe leczenie?

Wniosek o całkowite ubezwłasnowolnienie składa się w przypadku nieletnich, którzy ukończyli 13 rok życia, a diagnoza medyczna potwierdza, że ich choroba wynika z nałogu. Całkowite ubezwłasnowolnienie jest stosowane wobec osób, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie podejmować racjonalnych decyzji i stanowią zagrożenie dla siebie lub otoczenia.

Przymusowe leczenie alkoholików – ile trwa?

Orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu nie jest wydawane na określony czas, a decyzja taka opiera się na zgromadzonych dowodach i faktach. Możliwość odzyskania pełni praw następuje, gdy biegli psychiatrzy zaobserwują istotną poprawę w stanie psychicznym osoby dotkniętej chorobą. Istotny jest również wpływ, jaki osoba uzależniona ma na swoje najbliższe otoczenie.

Ośrodek Terapii Amalfi – oferta leczenia alkoholizmu

Naszym celem w ośrodku terapii uzależnień jest podniesienie jakości życia naszych pacjentów, odbudowa ich relacji z bliskimi oraz wzrost samooceny i samodzielności. W ramach warsztatów, zarówno grupowych jak i indywidualnych, dążymy do tego, by osoby zmagające się z uzależnieniem od alkoholu odzyskały poczucie bycia kochanym, a także znalazły swoje miejsce w społeczeństwie jako osoby zdrowe, pełne życiowej pasji i gotowe do realizacji nowych celów w trzeźwym życiu.

Nasi doświadczeni psychoterapeuci pomagają pacjentom pracować nad swoim uzależnieniem i zarządzać nim, szczególnie w momentach, gdy czują się najbardziej zagrożeni. Zapewniamy każdemu z naszych pacjentów profesjonalną opiekę.

Zachęcamy do wybrania najdogodniejszej formy kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach leczenia alkoholizmu bez zgody pacjenta. Można skontaktować się z nami online, korzystając z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt lub telefonicznie

Scroll to Top