KONTRAKT TERAPEUTYCZNY

KONTRAKT TERAPEUTYCZNY w AMALFI

1. Podczas leczenia zachowam całkowitą abstynencję od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (w tym leków nieprzepisanych przez lekarza i produktów spożywczych zawierających alkohol);

2. Zgadzam się na rutynowe kontrole trzeźwości;

3. Zachowam w tajemnicy sprawy innych pacjentów przedstawiane i omawiane w trakcie zajęć terapeutycznych i podczas całego pobytu w ośrodku Amalfi;

4. Będę punktualnie i aktywnie uczestniczył we wszystkich zajęciach wynikających z programu leczenia;

5. Będę zgłaszał się w uzgodnionych terminach na spotkania indywidualne z terapeutą prowadzącym;

6. Jeżeli w sposób ciągły zażywam leki (np. związane z chorobami przewlekłymi typu: nadciśnienie, cukrzyce itp.), w trakcie całego pobytu zobowiązuję się do zadbania o ich wystarczająca dawkę na własny koszt;

7. Będę rzetelnie i na czas wypełniał zadania terapeutyczne; 8. Zobowiązuję się do zapoznania się z REGULAMINEM OŚRODKA AMALFI i przestrzegania go.

Zespół terapeutyczny Amalfi zobowiązuje się do:

1. Przygotowania najlepszych jak to możliwe warunków realizacji Podstawowego Programu Terapii Uzależnień;

2. Pracy zgodnie z zasadami kodeksu etyki zawodowej psychoterapeuty uzależnień.

Scroll to Top